Přeskočit na obsah

Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení provozovatele eshopu, dodavatele, či výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • Mechanickým poškozením zboží,
 • Prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, nebo mechanickým poškozením,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Odpovědnost prodávajícího za vady ze nevztahuje na:

 • Opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
 • U zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • U použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek, vrátit v původním stavu prodávajícímu.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 1. odstranění vady opravou věci
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupení od smlouvy
 1. Jak reklamovat vadné zboží
  1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží
  1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží na emailovou adresu obchod@opaquatics.cz
  1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
  1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží (například skleněné předměty je kupující povinen zabalit do ochranné folie a vycpat tak, aby bylo vyloučeno rozbití skleněného předmětu) a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.).
  1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté
  1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (např. porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
  1.1.6 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

2. Vyřízení reklamace prodávajícím
2.1 Reklamaci podanou kupujícím (spotřebitelem) je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na emailovou adresu kupujícího použitou při uzavření kupní smlouvy. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího – spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.

2.2 Při uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.3 V případě, že se jedná o reklamaci zaslanou prodejci poštou, reklamační formulář je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a emailovou adresu kupujícího.

2.4 Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedené opravy.

2.5 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné (poplatek za uskladnění) ve výši 50Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového ochodu Opaquatics.cz a v občanském zákoníku.

3. Adresy prodávajícího

3.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):
Pavel Ottl
Neumannova, 1664
Benešov 25601
Česká republika

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 25. 12. 2020. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce Opaquatics.cz

cs_CZCzech