Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://opaquatics.cz.
Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: admin@opaquatics.cz

Jaké zpracováváme osobní údaje a proč je zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje poskytované návštěvníkem v souvislosti s využíváním našich služeb, tzn. např. v rámci objednávky našeho zboží, nebo v souvislosti uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se tedy o údaje, které nám sdělíte při registraci k našim službám. (Jde nejčastěji o: Email, Heslo (v zašifrované podobě), Jméno a příjmení (je-li to nezbytné pro danou službu), Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky), Profilové informace (např. věk, pohlaví), Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky), Soubory cookies, IČ, DIČ, IP Adresa, další vámi poskytnuté informace(např. v kontaktním formuláři))

Hlavním důvodem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je spravování vašich uživatelských účtů k našim službám, poskytnutí služeb a projektů, o které jste projevili zájem (vč. administrace a provedení platby v případě objednávky) a zajištění bezpečnosti našich služeb. Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • plnění smluvního vztahu (jméno, příjmení, email, IČ, DIČ, platební údaje, heslo (v zašifrované podobě), adresa)
 • z účetních důvodů a pro plnění jiných zákonných povinností
 • zlepšení našich služeb, vývoj nových služeb (profilové informace: věk, pohlaví, jméno, příjmení, email)
 • analýzy a měření používání našich služeb (cookies, IP adresa)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky, provozovatel obchodu je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků (např. statistické informace v případě každé návštěvy naší internetové stránky).

Kdo má přístup k vašim údajům?

Vaše údaje nikomu neprodáváme, ani nesdílíme s žádnými marketingovými společnostmi. Ochrana vašich údajů je pro nás prioritou.

Třetími stranami, které mohou mohou mít přístup k vašim osobním údajům jsou:

 • poskytovatelé platební brány
 • poskytovatelé přepravních služeb, které doručují Vaše objednávky
 • poskytovatelé řešení, díky kterým je zjednodušeno dodání Vaší objednávky a notifikace o dodání objednávky

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí. Za určitých podmínek, jež jsou přesně definovány, jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat (na základě platných právních předpisů) např. Policii České republiky a jiným veřejnosprávním orgánům

Jaké využíváme cookies (a co jsou to cookies)?

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací. Tyto soubory se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Při každé další návštěvě těchto webové stránky se potom cookies zasílají zpět na webovou stránku.

Osobu nelze pomocí cookies identifikovat a to ani na základě dalších informací v našem držení. Cookies obsahují informace např. o typu zařízení či prohlížeče, jazykové preference atd.

Naše stránky také používají cookies třetích stran, jako třeba Google Analytics pro sledování návštěvnosti na našich stránkách. Tyto cookies řídí třetí strany a my k nim nemáme přístup.

Soubory cookies můžete odmítnout, ale poté může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nebudou správně fungovat.

Další informace o cookies naleznete na: aboutcookies.org

Jak dlouho zachováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy. Tzn. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, kdy je správce povinen uchovat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány dle účelu jejich zpracování po tuto dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – Do odvolání
 • Zlepšení kvality služeb – max. 2 roky
 • Analýzy, měření – max. 6 měsíců
 • Plnění zákonných povinností – max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu – do odvolání
 • Zodpovězení dotazu – do odvolání

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpracovávány i bez vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech zpracovávány i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi), nebo splnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Na základě čeho jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu, dále pro splnění námi uzavřené smlouvy (v rozsahu, osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné) a k plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona.

Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme kvalitu zabezpečení a případná rizika okamžitě řešíme. Přenosy mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami jsou šifrovány. Pro další zajištění bezpečnosti vás prosíme o dodržování základních bezpečnostních zásad.

Jak odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dobrovolně udělili, je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu admin@opaquatics.cz. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena možnost nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Je povinností poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však předání určitých osobních údajů vyžadováno, neposkytnete-li nám je, nebude možné tuto službu využít). Samozřejmě není povinností naše služby využívat.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Z právních předpisů pro vás vyplývají, jako pro subjekt údajů, níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o o:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od nás informace o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti o kopii poskytnutých osobních údajů budeme oprávněni účtovat přiměřený poplatek.

2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
V případě, že máte pocit, že jsou o vás zpracovávány nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného dokladu, vždy ale s ohledem na technické možnosti.

3. Právo požadovat vysvětlení
V případě podezření, že zpracováním vašich osobních údajů narušujeme ochranu vašeho osobního a soukromého života, nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo po nás požadovat vysvětlení.

4. Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů
V případě, že máte podezření, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Právo na výmaz
V případě, že již vaše vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo v případě, že zjistíte jejich protiprávní zpracování, máte právo požadovat jejich výmaz.

6. Právo na omezení zpracování osobních údajů
V případě, že nemáte zájem o výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování.

7. Právo na přenositelnost údajů
V případě, že máte zájem o předání vašich osobních údajů třetím subjektům, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci takové žádosti vyhovět.

8. Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, potom zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

9. Právo na odvolání souhlasu
Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

cs_CZCzech